Laat-aansluitingsboetes

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Die nagmerrie van laat-aansluitingsboetes

’n Mediese skema mag ingevolge regulasies 11 en 13 van die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998 ’n laat-aansluitingsboete op ’n laat-aansluiter lê. Die boete bly, selfs al verander jy van skema. Dit word stiptelik elke liewe maand gehef en, en glo my, dit kan nogal styf wees: tot soveel as 75% van die normale bydrae, spaar uitgesluit.

Omskrywings

’n Laat-aansluitingsboete is ’n bedrag wat lewenslank by u maandelikse bydrae gevoeg word as u laat in u lewe by ’n mediese skema aansluit.

’n Laat-aansluiter is iemand wat op datum van aansoek om lidmaatskap van ’n mediese skema, 35 jaar of ouer is en ook op enige stadium sedert 31 Maart 2001, vir langer as drie agtereen volgende maande, nie lid van ’n mediese skema was nie.

Mense word só aangemoedig om vroeg in hul lewens by ’n mediese skema aan te sluit en nie eers te wag tot hulle voor die werklikheid van ’n duur operasie of siekbed te staan kom en hul dán by ’n mediese skema wil aansluit nie.

Dalk kan u nog die laat-aansluitingsboete vryspring

Die somtotaal van al die bewese tydperke wat u lid van mediese skemas sedert ouderdom 21 jaar tot hede was, is u sogenaamde vorige jare van geloofwaardige lidmaatskap.

Tel u vorige jare van bewese geloofwaardige lidmaatskap  by 35 en trek die totaal van u huidige ouderdom af.

Is die antwoord ’n negatiewe getal of nul, het u genoeg jare van geloof-waardige lidmaatskap en sal u nie ’n laat-aansluitingsboete kry nie.

Sou die antwoord egter ’n positiewe getal wees, sal u ’n laat-aansluitingsboete opgelê word. Dié positiewe getal is die aantal jare wat u nie voldoende jare van geloofwaardige lidmaatskap het nie en bepaal die omvang van die laat-aansluitingsboete:

1 to 4 jaar — 0,05 (5%) van die bydrae
5 to 14 jaar — 0,25 (25%) van die bydrae
15 to 24 jaar — 0,50 (50%) van die bydrae
25 jaar en meer — 0,75 (75%) van die bydrae

Die boete word slegs op die risiko-premie bereken, nie op u spaar nie.

Hoe om u vorige jare van lidmaatskap te bewys

Normaalweg moet u sertifikate van lidmaatskap van u vorige skemas saam met u aansoek by die nuwe skema indien. Dit bevestig u tydperke van lidmaatskap, enige onafgehandelde wagperiodes, sowel as moontlike bestaande laat-aansluitingsboetes.

Dikwels kan jy nie hierdie sertifikate van lidmaatskap bekom nie: óf vorige skemas bestaan nie meer nie, óf hul lêers dateer nie so lank terug nie, óf jy kan nie meer ’n vorige skema se naam onthou nie… In dié geval sal ’n beëdigde verklaring deur die betrokkene voldoende bewys van geloofwaardige dekking wees.

Die beëdigde verklaring moet die name van die relevante skemas noem, asook meld vanaf wanneer tot wanneer u aan elk behoort het. Dit moet ook staaf dat u redelike pogings aangewend het om dokumentêre bewys van sodanige tydperke van geloofwaardige dekking te bekom, maar dat u pogings onsuksesvol was. Dit is wenslik dat u verklaar wat die aard en omvang van u pogings was. Ek sal u hiermee help.

Die boete kan te hoog of selfs onnodig wees — stel dit reg!

Regulasie 13(4) van vermelde Wet bepaal: Where an applicant or his or her dependant produces evidence of creditable (sic) coverage after a late joiner penalty has been imposed, the scheme must recalculate the penalty and apply such revised penalty from the time such evidence is provided.

Sertifikate van lidmaatskap van vorige skemas en ’n beëdigde  verkla-
ring mag dus nog altyd ingedien word as bewys van vorige jare van geloofwaardige lidmaatskap.

Veral as u tydens aansluiting nie die kans gegun was om dié tydperke ook by wyse van ’n beëdigde verklaring te bewys nie, is die  boete waarskynlik te hoog, of selfs dalk algeheel onnodig. Die goeie nuus is dat u steeds só ’n verklaring mag indien. Die skema moet dan die boete verminder of ophef, mits die feite dit regverdig.

Ongelukkig hoef die skema dit nie terugwerkend te doen nie.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin