Klagtes

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Interne Klagte-beslegtingsprosedure

Die volgende reëls geld, sou u, vir welke rede ook al, ’n klagte teen my (in my hoedanigheid as finansiële diensverskaffer) hê:

Klagtes moet opskrif gestel wees

01  Die klagte moet skriftelik by my ingedien word
02  deur ’n e-pos aan my te stuur te hein@moeitedoener.co.za
03  Versoek ’n Lees-Ontvangserkenning wanneer u die e-pos stuur
04  wat by ontvangs van u versoek, aan sal u gestuur sal word.
05  Hou afskrifte van alle korrespondensie tussen ons.
06  Mondelingse kommunikasie moet skriftelik  bevestig word
07  binne drie werksdae na sodanige kommunikasie.

Sewe dae

Ek sal u klagte binne sewe werksdae na ontvangs daarvan aanspreek as die klagte op enige aspek van my diens, of enigiets wat ek moes openbaar het, betrekking het.

Aangeleenthede buite my beheer

Waar die klagte betrekking het op enigiets wat buite my beheer is, soos produkinligting, sal ek u klagte na die produkverskaffer verwys.

Hoe ek u klagte sal besleg

01  By ontvangs word u klagte in my Sentrale Klagteregister aangeteken.
02  Ek sal dan die klagte ondersoek.
03  Binne sewe werksdae aan u rapporteer.
04  Die voorlopige bevindinge met u bespreek.
05  ’n Oplossing binne ’n verdere sewe werksdae aan u voorlê.

Die klagte word as onoplosbaar beskou as u nie met my voorgestelde oplossing tevrede is nie. In so ’n geval mag u die Ombud vir Finansiële  Diensverskaffers nader of sodanige stappe doen as wat u regsadviseur  u aangeraai het.

Die Ombud vir Finansiële Diensverskaffers

Die verwysing na die Ombud moet gedoen word ooreenkomstig artikel 21 van die Finansiële Advies- en Tussengangerdienste Wet 37 van 2002 en die regulasies daar kragtens uitgevaardig.

Wanneer ons nie binne ses weke na indiening van u klagte tot ’n vergelyk kan kom nie, mag die saak outomaties na die Ombud verwys word.

U moet die aangeleentheid binne ses maande na datum van indiening van u klagte, die klagte na die Ombud verwys, sou u dit wil doen.

Die Ombud besleg nie aangeleenthede waar die waarde van die geskil meer as R800 000 bedrae nie.

Kontakbesonderhede van die Ombud:

FAIS Ombud
Sussex Kantoorkompleks,
Grondvlak, Blok B
Lynnwoodweg 473
h/v Lynnwood & Sussexlaan
Lynnwood
Pretoria 0081

FAIS Ombud
Posbus 74571
Lynnwoodrif
0040

Foon: 012 762 5000 of 012 470 9080
Faks: 086 764 1422 of 012 348 3447

E-pos: info@faisombud.co.za
Webwerf: www.faisombud.co

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin